Propatent - Zeměpisné označení

Naše služby

Označení původu a zeměpisné označení

Označení původu

Označení původu je název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení.

Zeměpisné označení

Zeměpisné označení je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Zapsané označení původu smí užívat pouze zapsaný uživatel a nelze na ně poskytovat licenci.

Doba platnosti

Ochrana je udělena na dobu neurčitou a počíná dnem zápisu do rejstříku.

Potřebné dokumenty

  • Formulář
  • Zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží
  • Popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím
  • Výpis z evidence vedené orgánem státní správy příslušným podle území, v němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží, pokud osvědčuje, že provozovna žadatele je umístěna v daném území nebo že žadatel zboží vyrábí nebo zpracovává
  • Plná moc

Proces přihlášení

Podáním přihlášky a všech ostatních podkladů na Úřad Průmyslového vlastnictví prověřuje formální správnost přihlášky a zda má označení právo na zapsání. Po zveřejnění v rejstříku je považované označení původu i zeměpisné označení za účinné.

Zahraniční ochrana

Označení původu a zeměpisného označení je možné chránit v zahraničí pouze národní cestou, tzn. jen obrácením se na jednotlivé úřady zemí, kde má majitel zájem označení chránit.

Zástupci


ProPatent