Propatent - Průmyslový vzor

Naše služby

Průmyslový vzor

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Grafika sama o sobě, bez spojení s konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není. Průmyslový vzor lze chránit, je-li nový a má-li individuální povahu. Nový je, nebyl-li 12 měsíců přede dnem podání přihlášky zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor.

Doba platnosti

Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let až na celkovou dobu 25 let.

Potřebné dokumenty

  • Formulář
  • Vyobrazení průmyslového vzoru, které dává jednoznačnou představu o vzhledu výrobku (vyobrazení může mít formu fotografie nebo výkresu)
  • Plná moc

Proces registrace průmyslového vzoru

O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá přihláškou průmyslového vzoru spolu s vyobrazením designu. Úřad podrobí přihlášku průmyslového vzoru průzkumu, tj. prověří, zda předmět přihlášky splňuje podmínky požadované zákonem. V případě zápisné způsobilosti zapíše Úřad průmyslový vzor do rejstříku průmyslových vzorů a vzor zveřejní. Přihlašovatel se stane jeho vlastníkem. Vlastníku zapsaného průmyslového vzoru vydá osvědčení o zápisu.

Souhlas k využívání průmyslového vzoru se uděluje licenční smlouvou, která nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku průmyslových vzorů.

Registrace průmyslového vzoru v zahraničí

Národní cestou

Pokud chce majitel průmyslového vzoru přihlásit svůj průmyslový vzor jednotlivě pouze do jedné až tří zemí, je nejlepší variantou přihlásit průmyslový vzor do těchto států přímo přes jejich úřady.

Ochrana v nadnárodních územních celcích

Benelux

Pro celek území všech tří států Beneluxu lze získat ochranu průmyslového vzoru podáním přihlášky u Úřadu pro průmyslové vzory Beneluxu.

Průmyslový vzor Společenství

Pokud chce majitel designu přihlásit svůj průmyslový vzor pro státy Evropské Unie, lze to učinit pomocí Průmyslového vzoru Společenství prostřednictvím Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v Alicante.

Zástupci


ProPatent