Propatent - Patent a užitný vzor

Naše služby

Patent a užitný vzor

Patent

Patent je udělován na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patent je výhodný pro významnější vynálezy.

Užitný vzor

Užitným vzorem se chrání technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Užitný vzor je často nazýván malým patentem a je řešením pro menší vynálezy. U užitného vzoru Úřad průmyslového vlastnictví nezkoumá jeho novost a tvůrčí úroveň, a proto je jeho registrace rychlejší, což má význam u produktů, které jsou již připraveny na uvedení na trh. Udělení užitného vzoru trvá obvykle tři až čtyři měsíce po podání přihlášky.

Doba platnosti

Patent platí 20 let od podání přihlášky a musí být ročně udržován poplatky. Užitný vzor platí 4 roky a lze ho prodloužit postupně až na dobu 10 let.

Potřebné dokumenty

  • Přihláška
  • Plná moc
  • Výkresy a popis vynálezu

Proces registrace patentu nebo užitného vzoru

Patent se přihlašuje přihláškou vynálezu, který zahrnuje popisy a nákresy. Úřad podrobí přihlášku vynálezu průzkumu, zda neobsahuje zjevně nepatentovatelná řešení a zda nemá nedostatky, které brání jejímu zveřejnění. Úřad přihlášku zveřejní po uplynutí 18 měsíců a toto zveřejnění oznámí ve Věstníku Úřadu. Dále úřad provede úplný průzkum o existenci shodného nebo podobného vynálezu na žádost přihlašovatele. Po kladném rozhodnutí je majiteli vynálezu udělen patent. Patent poté musí být udržován v platnosti ročními poplatky. Proces přihlašování trvá 3 až 5 let.

Užitný vzor se přihlašuje přihláškou s popisem a výkresy. Úřad podrobí přihlášku užitného vzoru průzkumu zápisné způsobilosti, tj. zda neobsahuje předmět, který není technickým řešením ve smyslu zákona, zda není vyloučen z ochrany užitným vzorem, zda zjevně nesplňuje podmínky průmyslové využitelnosti nebo zda nemá nedostatky bránící zápisu. Úřad neprovádí průzkum věcné způsobilosti k ochraně, tzn. nezkoumá zda někdo před tím podobný vynález nepřihlásil. Po zápisu užitného vzoru do rejstříku Úřad přihlášku užitného vzoru zveřejní. Proces přihlašování trvá tři až čtyři měsíce po podání přihlášky.

Registrace patentu nebo užitného vzoru v zahraničí

Národní cestou

Vynález se podá přímo v každém státu, ve kterém chce mít vynález chráněn prostřednictvím patentového zástupce v dané zemi.

Cestou "Evropského patentu"

Vynález se registruje pomocí Evropské patentové organizace (v současnosti pro 29 států).

Cestou mezinárodní přihlášky PCT

Tímto způsobem je možno přihlásit vynález pro v současnosti 120 států jedinou přihláškou.

Zástupci


ProPatent