Propatent - Ochranné známky

Naše služby

Ochranné známky

Ochranná známka

Ochrannou známkou může být pouze označení, které lze graficky znázornit, pokud je toto označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby na trhu. Ochranná známka může být dále komerčně využívána pomocí licenčních smluv.

Doba platnosti

Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky na Úřadě průmyslového vlastnictví. Platnost ochranné známky je možné neomezeně prodlužovat vždy o dalších 10 let.

Potřebné dokumenty

Proces registrace ochranné známky

Přihláška ochranné známky je podána na Úřad průmyslového vlastnictví, který provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Nezpůsobilým označením k ochraně se rozumí např. označení shodné s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod. S podáním přihlášky se zároveň uhradí správní poplatek.

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat pro Českou republiku.

Registrace ochranné známky v zahraničí

Národní cestou

Při registraci ochranné známky do jedné až tří zemí je nejlepší variantou podání přihlášení ochranné známky do těchto států přímo přes národní patentové úřady.

Cestou "Komunitární ochranné známky"

Pokud chce majitel ochranné známky přihlásit své označení pro státy Evropské unie, lze to učinit výhodně jednou přihláškou pomocí Komunitární ochranné známky.

Cestou mezinárodní přihlášky

Pokud chce majitel ochranné známky podat přihlášku pro více než tři země, je ekonomicky výhodnější získat ochranu jednou mezinárodní přihláškou na základě Madridské dohody a Protokolu pro všechny jeho smluvní strany.

Zástupci


ProPatent